مقاله ای تامل برانگیز در با...

هر آنچه را که تاکنون از میمونها شنیده اید فراموش کنید،ما از نسل میمونها نیستیم بلکه ما خودمان یکی از آنها هستیم.به بیان دقیق تر ؛انسان امروزی ،با هوموساپینس ها

 فواید سکوت کردن و خاموشی

سکوت نقش مهمی در ساختن شخصیت فرد دارد به همین خاطر یکی از مهم ترین برنامه های سیر و سلوک عرفا همین سکوت است. شاید در ابتدا آسان به نظر

 حکایت دولت و فرزانگی

دوستان ونازنینان گرانمایه سالها قبل کتابی ،با نام دولت و فرزانگی خواندم ،این کتاب چنان تاثیر شگرفی درمن ایجاد کرد که اشگ گرمم را برگونه های خسته ام جاری ساخت

 ماتریکس از برهوت تا واقعیت

ماتریکس (ازبرهوت تا واقعیت) ماتریکس در واقع یک نوع حقیقت مجازی است که در آن شما با دیدن اتفاقهای غیرواقعی،این حس به شما القا می شود که اینها حقیقت دارند.چیزی