از ژاپن یاد بگیریم 

ژاپنی ها ازهمان کلاس اول دبستان، با بچه هایشان اتمام حجت می کنند . درس اول هم جغرافیاست ؛ نقشه ژاپن را  جلوی بچه ها می گذارند و می گویند