به کرونا احترام بگذاریم

کرونا اگر چه ویروس کشنده ای هست، اما همین ویروس کشنده توانست ویروس های کشنده تری را به ما نشان دهد که تا به حال ندیده بودیم ! ویروس هایی

قوانین همسویی با جهان هستی

وقتی با جهان هستی همسو شوید مورد حمایت ابر، باد، خورشید، ماه، آسمان و فرشتگان قرار می گیرید. برای کمک گرفتن از تمام انرژی های جهان هستی و رشد و