از خدا بخواه ،زیاد هم بخواه ...

از خدا بخواه ، زیاد هم بخواه چون خدا بی نهایت بخشنده است حکمت آن عطا و این جفا در چیست ؟ روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از