به کرونا احترام بگذاریم

کرونا اگر چه ویروس کشنده ای هست، اما همین ویروس کشنده توانست ویروس های کشنده تری را به ما نشان دهد که تا به حال ندیده بودیم ! ویروس هایی