حکایت دولت و فرزانگی

دوستان ونازنینان گرانمایه سالها قبل کتابی ،با نام دولت و فرزانگی خواندم ،این کتاب چنان تاثیر شگرفی درمن ایجاد کرد که اشگ گرمم را برگونه های خسته ام جاری ساخت