مراقب باشید به کسی نخندید ، ...

کجاها نباید خندید!!! به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید ارباب ، نخند ! به پسرکی که آدامس می فروشد و تو