❣ شعور کائنات چیست؟

🌐 خداوند برای زندگی انسان کائنات را خلق کرد و جهان را مسخر انسان قرارداد . خداوند به ما این قدرت را داده که مستقیم بخودش وصل شویم و هرچه