ماتریکس از برهوت تا واقعیت

ماتریکس (ازبرهوت تا واقعیت) ماتریکس در واقع یک نوع حقیقت مجازی است که در آن شما با دیدن اتفاقهای غیرواقعی،این حس به شما القا می شود که اینها حقیقت دارند.چیزی