برای خودت ارزش قائل باش

  🔺 دوست من برای خودت ارزش قائل باش . ❤️حس لیاقت در شما چه چیزی بوجود می‌آورد؟ وقتیکه حس لیاقت را در خود ایجاد کنید باور قوی برای دستیابی