مقاله ای تامل برانگیز در با...

هر آنچه را که تاکنون از میمونها شنیده اید فراموش کنید،ما از نسل میمونها نیستیم بلکه ما خودمان یکی از آنها هستیم.به بیان دقیق تر ؛انسان امروزی ،با هوموساپینس ها