❣چند داستان آموزنده

  ❣ چند داستان آموزنده  🌐700 سال پیش در اصفهان مسجدی می‌ساختند ... کار تمام شده بود و کارگران در حال انجام خرده کاری‌های پایانی بودند، پیرزنی از آنجا رد