🔺 دوست من برای خودت ارزش قائل باش .

❤️حس لیاقت در شما چه چیزی بوجود می‌آورد؟

وقتیکه حس لیاقت را در خود ایجاد کنید
باور قوی برای دستیابی به اهداف در شما شکل میگیرد، اعتماد به نفس و عزت به نفس شما را افزایش میدهد.

👈 دیگران این انرژی را از شما دریافت می کنند و با شما بر اساس این حس رفتار می کنند.

تصویر سازی و‌تجسم شما را قوی میکند
حس داشتن و اطمینان دستیابی به اهداف را در شما قویتر میکند
قبل از رسیدن شما خواسته و‌هدفتان را برای خود میدانید.

⚠️ بر روی کلام و راه رفتن و‌حتی صدای شما تاثیر می‌گذارد و شما را برای رسیدن به هدف نزدیک‌ و نزدیک تر می کند.
ارزش گزاری های شما را افزون تر می کند و مثل این است که شما یک‌ کد به جهان هستی می دهید و جهان هستی به شما چیزهای بیشتری میدهد زیرا شما با نوع نگرش و‌حس لیاقت ،این را اعلام می کنید.

هر کس و هر چیزی اجازه ندارد هر گونه رفتار و برخوردی را با شما انجام دهد زیرا شما این حس ارزشمند ی را در خود تقویت کرده اید.

ارزش‌گزاری که برای خود تعیین می کنید استانداردهای زندگی شما را می آفریند و قطعا شما از هر چیزی بهترینها را دریافت خواهید کرد .

✅ حس ارزشمندی کیفیت زندگی شما را بالا میبرد ،از کرامت الهی افزون بخواهید زیرا دریای رحمت او انتها ندارد.
خدا را دور و غیر قابل دسترس ندانید او اینجاست که دریافت کند و از این دریای بیکران بهره شما را سیراب کند .سهم خود را از دنیا افزون بخواهید و این حس داشتن و‌ لیاقت را در خود تقویت کنید.

سایت دان پن _ مهندس آیت قدیری

مطالب اخیر

پیام بگذارید